Borettslaget

Husordensregler for Borettslaget

Posted in Borettslaget on juni 1st, 2016 by Borettslaget – Be the first to comment

HUSORDENSREGLER FOR

SOFIES HAGE BORETTSLAG

VEDTATT AV STYRET I MAI 2008

Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt med hverandre og ikke stiller større krav til andre enn til seg selv. Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.

§ 1 Husordensreglene

Andelseier plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av alle i husstanden og andre som gis adgang til boligen. Vesentlige brudd på husordensreglene er å anse som mislighold av andelseiers forpliktelser overfor borettslaget. Andelseiers forpliktelser følger av borettslagsloven og borettslagets vedtekter. Som vesentlig brudd regnes blant annet utilbørlig oppførsel som skaper vesentlig ulempe eller sjenanse for andre.

§ 2 Ro

Andelseier plikter å sørge for ro og orden i og uten for boligen samt på fellesområdene. Det må vises særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres.

Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy må skje til tider der det er til minst mulig sjenanse for naboene. På søndager og helligdager bør støyende arbeider unngås.

Skal det arrangeres selskapelige sammenkomster i boligen bør naboene varsles på forhånd.

§ 3 Bruk av uteområdene

Boliger som ligger på bakkeplan har bruksrett til et begrenset område som skal være angitt på borettslagets situasjonsplan (kart). Hekk og gjerde må ikke settes slik at det er til sjenanse for naboer eller hindrer fremkommelighet, f. eks. transport av større gjenstander så som hagemøbler og lignende. Utekraner må stenges og tappes før frosten kommer. Alt øvrig fellesareal står til beboernes benyttelse.

Lufting og tørking av tøy kan skje på balkonger og uteplasser så fremt det ikke er til sjenanse for naboene.

Ved grilling må det tas særskilt hensyn til naboene.

§ 4 Parkering

Parkering skal skje på anviste plasser i felles garasjeanlegg. Garasjeanlegget er felles med andre Sofies Hage Boligsameie og de som disponerer garasjeplass må følge garasjesameiets vedtekter.

§ 5 Dyrehold

Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne. Dyrehold tillates kun etter søknad til styret og undertegning av borettslagets dyreholdserklæring.

Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

2. Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.

3. Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.

4. Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for en hver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom, f. eks. oppskraping av dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg m.v.

5. Kommer det inn skriftlige berettigede klager over at et dyrehold sjenerer naboer gjennom lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, f. eks. gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgir styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

§ 6 Antenner

Etter søknad til styret kan det gis tillatelse til oppsetting av antenner. Det tillates ikke satt opp parabol/ eller andre antenner som virker skjemmende eller som er skadelig for bygningene.

§ 7 Søppel

Søppelsekk/ containere er kun beregnet til husholdningsavfall. Søppelposer skal være grundig knyttet igjen. Papir skal sorteres ut og kastes i egen sjakt. Glass og andre farlige gjenstander må beboerne kaste i egne beholdere for dette formålet.

§ 8 Endring av husordensreglene

Husordensreglene kan endres av borettslagets generalforsamling. Vedtak om endring skjer med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Forslag av endring av reglene må sendes styret innen den frist som fremgår av borettslagets vedtekter. Generalforsamlingen kan ikke behandle endringsforslag som ikke er nevnt i innkallingen.

Referat fra Generalforsamlingen 10.5.2016

Posted in Borettslaget on mai 24th, 2016 by Borettslaget – Be the first to comment

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofies Hage Borettslag

—————————————————————————————————————————-Møtedato: 10.05.2016

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Markveien 57 (Bydelshuset)

Til stede: 10 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 11 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Peter L. H. Hiorth.

Møtet ble åpnet av Peter L. H. Hiorth.

—————————————————————————————————————————

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Peter L. H. Hiorth foreslått.

Vedtak: Godkjent

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble Peter L. H. Hiorth foreslått, og som protokollvitne ble

Kari Moxnes foreslått.

Vedtak: Godkjent

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

—————————————————————————————————————————–

2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2015

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

—————————————————————————————————————————–

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 60 000.

Vedtak: Godkjent 2 Sofies Hage Borettslag

—————————————————————————————————————————-

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag om rensing av rør i borettslaget

For fullstendig saksframstilling vises det til innkallingen.

Forslag til vedtak: Borettslaget vedtar rensing av rørsystemet. Styret får fullmakt til å inngå avtale om dette, med en kostnadsramme oppad begrenset til kr 180 000.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

—————————————————————————————————————————–

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Jan Sender foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Stine Svarverud foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Bjørn Gunnar Myhrvold foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Sigrun Skorbak foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble Susanne Gallala foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Bente Riise foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Alexander Oscar-Andersen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Jan Sender

Varadelegert Stine Svarverud

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Susanne Gallala

Inger Helene Isebakke

Alexander Oscar-Andersen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 3 Sofies Hage Borettslag

—————————————————————————————————————————–

Møtet ble hevet kl.: 18:55. Protokollen signeres av

Møteleder Peter L. H. Hiorth /s/ Referent Peter L. H. Hiorth /s/

Protokollvitne Kari Moxnes /s/ Protokollvitne

Fibernett

Posted in Borettslaget on februar 16th, 2014 by Borettslaget – Be the first to comment

Vi har avtale med Lynet internett om levering av fiberbredbånd i borettslaget.Lynet leverer allerede til flere boboer og samtlige er godt fornøyd. Lynet installerer raskt og er i følge Post- og Teletilsynets prisoversikt billigst i Oslo. For bestilling og mer informasjon. Se www.lynet.no

Generalforsamling og valg av styremedlemmer

Posted in Borettslaget on februar 12th, 2014 by Borettslaget – Be the first to comment

Generalforsamlingen skal velge 3 medlemmer til styret samt 2 varamedlemmer.

2 av styrets medlemmer er ikke på valg

 • Hilde Berg (styreleder)  – Teglverksgate 8
 • Jan Sender                   – Teglverksgate 8

3 av styrets medlemmer er på valg

 • Eli Myrkaskog                – Karlstadsgate 9
 • Simen Strand Jørgensen – Teglverksgate 8
 • Bjørn Gunnar Myhrvold    -  Teglverksgate 8

2 varamedlemmer er på valg

 • Martin Høy                     – Teglverksgate 8
 • Susann Ottesen

Valgkomiteen ber om forslag til kandidater som kan forespørres.

Frist mandag 17.februar.

NB! Ingen grunn til å la seg skremme av arbeidets omgang, 4-6 styremøter pr år, flere saker løses pr epost.

Meld fra til

Anette Østby (leilighet 4010) – tlf 909 22 164

Marit Gjærum (leilighet 3004) – tlf 974 36 293

Sommerfest 2013

Posted in Borettslaget on mai 26th, 2013 by Borettslaget – Be the first to comment

Sommerfest 2011

Styret har gleden av å invitere til sommerfest i bakgården lørdag 15.juni. Vi tenner grillen kl 17:30 og stiller med grillmat til alle. Drikkevarer tar dere med selv. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme. Velkommen til liten og stor.

Grunnet bestilling av mat MÅ vi ha påmelding innen 13.juni. Meld deg på til Jan på mob: 906 94 372 eller på e-post: jsender003@gmail.com

Installering av lysesensorer i garasjen

Posted in Borettslaget on januar 7th, 2013 by Borettslaget – Be the first to comment
Det vil installeres lysesensorer/bevegelsesensorer i garasjen denne uken (uke 2) og gjelder begge plan. Vennligst ta hensyn til arbeidet.
Bakgrunnen for installasjonen er at våre strømutgifter i garasjesameiet vil reduseres på sikt.

Lurt tips til alle beboere!

Posted in Borettslaget on september 29th, 2012 by Borettslaget – Be the first to comment

Reklamasjonsfristen på leilighetene våre nærmer seg (5 år). I den anledning er det viktig å avdekke eventuelle skader og mangler. Styret har nå gått til innkjøp av en fuktighetsmåler, som vil avdekke eventuelle lekkasjer og fuktighet på badet ditt. Måleren er enkel i bruk og kan oppdage fukt under flisene både på vegg og på gulv. Vi anbefaler alle beboere selv å teste sitt eget bad. For å låne måleren kan dere ta kontakt med teknisk ansvarlig i styret, Jan Sender på telefon 906 94 372 eller jsender003@gmail.com. Jan vil også gi en rask innføring i hvordan måleren brukes.

Styret

Generalforsamling 2012

Posted in Borettslaget, Ukategorisert on mai 8th, 2012 by Borettslaget – Be the first to comment

Last ned protokollen fra årets generalforsamling her.

Informasjon fra utomhussameiet

Posted in Borettslaget, Felles on november 18th, 2011 by Borettslaget – Be the first to comment
Vi holder på å erstatte sanden under huskestativet med gummimatter, og å få ny sand i sandkassen. Gummimatter er levert og vi venter montør for å utføre selve arbeidet. Porten mot Københavpgata må skrus ned for at gravemaskin skal komme inn. Det betyr at fremmede kan komme seg inn på område i denne perioden. Vi ber beboere være påpasselige på dette mens arbeidet utføres.

Det er også viktig at foreldre holder barn unna arbeidsområdet disse dagene, og vi ber også om at at leker fjernes fra lekeområdet. Utomhussameiet beklager for eventuelle forstyrrelser, men forventer at lekeområdet blir bedre etter arbeidet. Arbeidet vil ta 3-4 dager.
Med hilsen
Styret i Utomhussameiet

Søppel og kildesortering

Posted in Borettslaget on november 11th, 2011 by Borettslaget – Be the first to comment

Styret, ved Jan Sender påtar seg gang på gang å rydde i papirrommet og i søppelrommet i kjelleren. Vi opplever ofte rot og søppel i papirrommet og i kjelleren har Jan funnet diverse artikler som skal kastes andre steder. Blant annet har han funnet pizzaesker og en koffert med klær. Ikke bare er dette feil kildesortering, men disse artiklene fører også til stopp i containeren. Dette fører til at Jan må grave ut søppelet når søppelbilen kommer en gang i uken. Jan er lei av å nesten ukentlig gjøre dette, i tillegg til at han må rydde i papirrommet. Styret ber med bakgrunn i dette skåne Jan for denne ekstrajobben og heller vise hensyn til følgende søppelrutiner.

 • Pizzaesker og annet papir og papp skal kastes i papirrommet.
 • Glass, flasker, lyspærer og metallbokser kan kastes ved flaskeautomaten på Kiwi eller leveres gjenbruksstasjonen i Sofienbergparken.
 • Metallgjenstander, trevirke eller klær kan leveres gjenbruksstasjonen i Sofienbergparken.
 • Klær kan legges i Uff- og Fretexcontainere rundt i byen.
 • Poser med husholdningsartikler og matavfall kan kastes i søppelsjaktene

Husk at Jan er teknisk ansvarlig og IKKE vaktmester eller renovasjonsarbeider. Ta ansvar og vis hensyn, så får vi alle et bedre miljø.