Referat fra Generalforsamlingen 10.5.2016

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofies Hage Borettslag

—————————————————————————————————————————-Møtedato: 10.05.2016

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Markveien 57 (Bydelshuset)

Til stede: 10 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 11 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Peter L. H. Hiorth.

Møtet ble åpnet av Peter L. H. Hiorth.

—————————————————————————————————————————

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Peter L. H. Hiorth foreslått.

Vedtak: Godkjent

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble Peter L. H. Hiorth foreslått, og som protokollvitne ble

Kari Moxnes foreslått.

Vedtak: Godkjent

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

—————————————————————————————————————————–

2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2015

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

—————————————————————————————————————————–

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 60 000.

Vedtak: Godkjent 2 Sofies Hage Borettslag

—————————————————————————————————————————-

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag om rensing av rør i borettslaget

For fullstendig saksframstilling vises det til innkallingen.

Forslag til vedtak: Borettslaget vedtar rensing av rørsystemet. Styret får fullmakt til å inngå avtale om dette, med en kostnadsramme oppad begrenset til kr 180 000.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

—————————————————————————————————————————–

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Jan Sender foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

B Som styremedlem for 2 år, ble Stine Svarverud foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Bjørn Gunnar Myhrvold foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Sigrun Skorbak foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble Susanne Gallala foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Bente Riise foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Alexander Oscar-Andersen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Jan Sender

Varadelegert Stine Svarverud

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Susanne Gallala

Inger Helene Isebakke

Alexander Oscar-Andersen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 3 Sofies Hage Borettslag

—————————————————————————————————————————–

Møtet ble hevet kl.: 18:55. Protokollen signeres av

Møteleder Peter L. H. Hiorth /s/ Referent Peter L. H. Hiorth /s/

Protokollvitne Kari Moxnes /s/ Protokollvitne

Comments are closed.