Styring – Hovedprinsipper

Styringen av Sofies Hage er litt mer kompleks enn vanlig i borettslag/boligsameier, da Sofies Hage består av fire juridiske enheter, som alle ledes av hvert sitt styre. Denne juridiske organiseringen ble definert og etablert av utbyggerne, og var gitt ved innflytting og overtakelse av eiendommene. Den reflekterer eierforholdene knyttet for de ulike delene av eiendommene som til sammen utgjør Sofies Hage, og regulerer hvordan styringen skal utøves, og hvem som skal betale hvor mye av kostnadene til drift/vedlikehold og forvaltning av de ulike deler av Sofies hage:

Borettslaget – omfatter de to bygningene Teglverksgata 8 og Karlstadgata 5 – 9 (indre gård), totalt 57 leiligheter. Styret består av 5 medlemmer, valgt av generalforsamlingen. Ansvarsområdet er drift/vedlikehold og forvaltning av selve bygningene, innendørs fellesarealer, utendørs fellesarealer umiddelbart inntil bygningene, og tekniske anlegg og installasjoner.

Boligsameiet – omfatter bygningen Karlstadgata 13-19, totalt 71 leiligheter. Styret består av 3 medlemmer, valgt av sameiemøtet. Ansvarsområdet er det samme som for borettslaget.

Utomhussameiet – omfatter utendørs fellesarealer rundt og mellom bygningene. Styret består av en representant fra styret i borettslaget og en fra boligsameiet, samt en representant fra eieren av den eldre fabrikkbygningen i Karlstadgata. Ansvarsområdet er utendørs fellesarealer (gress, trær, gangveier), og installasjoner på disse (lekeapparater, porter etc.)

Garasjesameiet – omfatter garasjeanleggene under borettslagets og boligsameiets bygninger. Styret består av to representanter fra hver av styret i borettslaget og boligsameiet. Øvrige medeiere i garasjeanlegget har ikke møte- eller stemmerett i styret. Ansvarsområdet er hele garasjeanlegget, herunder porter, boder og sykkelparkeringer, etc.

Praktisk organisering og samarbeid

I praksis er det styret for borettslaget og styret for boligsameiet som i fellesskap styrer Sofies hage. Hvert av disse styrene beslutter eksklusivt over de delene av eiendommen som tilhører hhv borettslaget og boligsameiet, dvs bygningene og tilhørende fellesarealer (indre fellesarealer og utearealer umiddelbart rundt disse).

Borettslagets og boligsameiets styrer samarbeider tett, og tilstreber å følge samme policy og retningslinjer for alle spørsmål og problemstillinger som gjelder beboerne, for eksempel retningslinjer for fasadeendringer, markiser etc. De samarbeider også om felles drifts- og vedlikeholdsavtaler for eiendommen, anskaffelser og annen videreutvikling av eiendommen.

I praksis vil en del av de tjenester og anskaffelser som er felles bli gjennomført i regi av garasjesameiet eller utomhussameiet. For de felles utendørsarealene, må alle beslutninger fattes formelt av styret for utomhussameiet. Borettslaget og boligsameiet har til sammen styringsflertall, og kan i praksis sammen beslutte hvordan ting skal være. Alle tre parter deler kostnadene, ut fra den tinglyste eierbrøken. For garasjeanleggene er borettslaget og boligsameiet alene i styret, og kan dermed beslutte hvordan ting skal være. Øvrige eiere er imidlertid med på å dele kostnadene, gjennom den månedlige leien pr parkeringsplass i anlegget.

Utover dette regulerer og sikrer lovgivningen at den enkelte beboers interesser ivaretas, blant annet i forhold til økonomiske forhold. For eksempel må fordelingen av kostnader gjøres ut fra en rimelig fordeling iht. eierforholdene, slik at eventuelle styrebeslutninger som favoriserer en juridisk enhet framfor en annen vil ikke være lovlig.