Styrets vedtak og beslutninger

Alle vedtak og beslutninger fra styret i borettslaget gjøres tilgjengelig for beboerne via denne siden.

Om styrets vedtak og beslutninger

Styret i et boligsselskap har relativt vide fullmakter, så det er viktig for beboerne at styret er godt bemannet og ivaretar beboernes interesser på en god måte. Styret skal sikre en forsvarlig drift og forvaltning av eiendommene, i henhold til lov- og regelverk, i henhold til de føringene som er gitt av tilknytningen til OBOS, og i henhold til de beslutninger som er fattet av generalforsamlingen. I tillegg til dette har styret selv vedtatt retningslinjer for eget arbeid, blant annet å gjøre tilgjengelig styrets beslutninger på dette nettstedet, slik at beboerne får innsyn i det som skjer – og dermed et grunnlag for å sørge for at styrets praksis kan endres på neste generalforsamling dersom beboerne ønsker dette.

I praksis foregår styringen ved å inngå og følge opp de mange avtalene knyttet til løpende drift/vedlikehold og forvaltning, ved å utarbeide og håndheve retningslinjer for beboerne og andre, og ved å ta løpende beslutninger eller avklaringer basert på styrets egen policy og interne retningslinjer for eget arbeid.

Styrene i Sofies Hage ønsker både åpenhet og deltakelse fra beboerne, og vil forsøke å tilrettelegge for dette blant annet ved:

  • Alle forslag fra beboere blir fortløpende vurdert av ett eller flere styremedlemmer, og eventuelt forberedt og behandlet som en sak på neste styremøte.
  • Alle beboere kan gjerne selv fremme saker til styremøtene, og vil da bli invitert til å delta i møtet og presentere saken.
  • Vanligvis fremmes saker av et styremedlem, og da typisk av den som har saken det gjelder som en del av sitt primære ansvarsområde.

Overordnete mål for styret i Sofies hage borettslag

Styret har vedtatt at de overordnete målene for styrets arbeid skal være (i prioritert rekkefølge) å sikre at Sofies Hage skal oppleves som et godt og trygt sted å bo, at våre felles eiendeler og verdier blir godt tatt vare på og vedlikeholdt, og at felleskostnadene holdes så lave som mulig.

Utover dette bør styrets innsats vurderes i forhold til hvor godt vi klarer å få til at:

  • Alle beboere tar selv ansvar for og følger opp at vi selv får et godt og trygt bomiljø, hvor vi sammen tar vare på verdiene våre. I tillegg til å praktisere sunn fornuft og være ansvarlige voksne mennesker, innebærer dette å følge de retningslinjene som publiseres fortløpende her på nettstedet og på oppslagstavlene.
  • Det er inngått de nødvendige avtaler knyttet til drift/vedlikehold og forvaltning av eiendommene, med en rekke ulike tjenesteleverandører. Innholdet i og servicenivået på de tjenestene som leveres skal være gode nok, og dette bør også følges opp i det daglige. Styremedlemmene gjør alt de kan for å få til dette, og vi setter pris på alle tilbakemeldinger, tips og bidrag fra beboerne dersom noe ikke er slik det bør være.
  • Sofies hage videreutvikles som et trygt og godt sted å bo. Det vil være naturlig at styret jobber også med å følge opp forslag fra beboerne. Et kriterie for godt styrearbeid er da en ryddig og profesjonell håndtering av beboernes egne forslag og ønsker, slik de kommer til uttrykk gjennom forslag eller andre initiativ ovenfor styret.

La oss sammen lage Sofies Hage til et av de beste stedene å bo i Oslo!