Husordensregler for boligsameiet

Vedtatt på sameiermøtet 21.08.2008

§ 1.    Formålet med husordensreglene

Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet og mellom naboer, i tillegg til å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr.

Hovedregelen er enkel – man skal ta hensyn til sine naboer, slik at det skapes et trivelig bomiljø i Sofies Hage.

Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for at husordensreglene samt særskilte instrukser fra styret blir overholdt av husstanden, fremleietaker og andre personer som er gitt adgang til leiligheten. Ved fremleieskal seksjonseier sørge for at fremleietaker får et eksemplar av husordensreglene.

§ 2.    Hensynet til øvrige beboere

Seksjonseier plikter å sørge for ro og orden i og uten for boligen samt på fellesområdene. Det må vises særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres.

Hamring, boring og annen aktivitet som skaper støy må skje til tider der det er til minst mulig sjenanse for naboene. På søndager og helligdager bør støyende aktivitet unngås.

Det skal være ro i bygget i perioden fra kl 22.00 til kl 07.00 fra søndag kveld til og med fredag morgen. Fra fredag kveld til og med søndag morgen skal det være ro i bygget fra kl. 23.00 til kl. 10.00.

Skal det arrangeres selskapelige sammenkomster i boligen bør naboene varsles på forhånd.

Det er ikke tillatt å røyke i heisen eller øvrige fellesområder innendørs.

§ 3.    Orden i fellesområdene

Beboerne oppfordres til, i egen interesse, å verne om fellesarealene og medvirke til at området i og rundt eiendommen kan holdes ryddig og pent.

Det må ikke hensettes gjenstander i fellesarealene. Sykler skal plasseres i sykkelstativene. Barnevogner kan plasseres i gangområdene dersom dette kan skje uten å være til hinder for fri ferdsel. Styret kan besørge fjerning av gjenstander hensatt i fellesarealene i strid med regelverket.

Porter, ytterdører til bygget, og dører til garasje og bodrommene skal være låst til enhver tid.

Farlig materiale (for eksempel giftige, eksplosive eller brennbare substanser) og materiale som medfører fare for skade eller ulempe for omgivelsene (for eksempel avgir sterk lukt eller kan tiltrekke seg skadedyr) må ikke oppbevares i bodene.

Det må utvises forsiktighet når gjenstander bæres inn og ut av bygget i forbindelse med flytting.

Kullgrill og engangsgriller tillates ikke brukt i bygget, på grunn av røykplage og brannsikkerhet.

Det er ikke tillatt å grille på takterrassen. Takterrassen skal ikke benyttes i tidsperioden når det skal være ro i bygget.

Det må påsees at husdyr ikke gjør fra seg i fellesarealene. Dersom slik skjer skal etterlatenskaper straks fjernes.

§ 4.    Avfallshåndtering

Enhver forsøpling av eiendommens fortau, ganger, trapper og fellesareal er forbudt.

Alt husholdningsavfall skal pakkes inn og legges i søppelsjaktene. Det er ikke tillatt å legge annet enn alminnelig husholdningsavfall i søppelsjaktene. Aviser, papp og papir skal kastes i særskilte containere i papirrommet.

For å unngå tilstrømning av skadedyr må søl omkring søppelkassene unngås og fjernes umiddelbart av ansvarlig part. Av samme årsak skal ikke avfall hensettes i fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør.

§ 5.    Postkasseskilt

Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at postkassen er utstyrt med navn på beboer(e) av seksjonen.

All skilting av ringeklokker og postkasser skal følge sameiets faste
standard, også ved kortsiktig fremleie.

Styret utarbeider rutiner for bestilling og oppsetting av skilt. Den enkelte seksjonseier bærer kostnadene ved å sette opp skilt. Dersom seksjonseier ikke overholder reglene om skilting, kan styret ordne med skilt for seksjonseiers regning tillagt et gebyr.

§ 6.    Fasade og balkonger

Markiser kan monteres, forutsatt at man følger sameiets faste standard, både når det gjelder utførelse og farge. Styret kan gi orientering om godkjente leverandører.

Det er ikke tillat å foreta innredninger eller endringer av fasade eller balkong uten styrets/sameiets forutgående godkjennelse.

Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for vedlikehold av innsiden på balkongene. Det kan brukes gassgrill og elektrisk grill på balkongene.

Kullgrill og engangsgriller tillates ikke brukt, på grunn av røykplage og brannsikkerhet.

§ 7.    Arbeider som innebærer fare for vannlekkasje

Arbeider på bad, vaskerom og kjøkken, som inkluderer røropplegg, må kun utføres av autoriserte firmaer pga. fare for lekkasje til underliggende leiligheter. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy skal snarest mulig besørges pakket om. Uvedkommende gjenstander skal ikke kastes i vask og WC slik at avløpsrør tilstoppes.

§ 8.    Felles signalanlegg

For at fellesanlegget for distribusjon av elektriske signaler (radio og TV m.m.) skal fungere optimalt må det kun benyttes godkjente tilkoblingsledninger (skjermede kabler for radio- og fjernsyn). Det skal ikke utføres modifikasjoner eller arbeid på eiendommens fellesanlegg uten at dette er avtalt med styret og det selskapet som har vedlikeholdsansvaret for anlegget.

Parabolantenne er ikke tillatt.

§ 9.    Energisparing

For å begrense sameiets energikostnader skal lyset slås av når man forlater bodrommene og papirrommet. Videre bør man unngå unødvendig bruk av varmtvann, både til forbruk og oppvarming av leilighetene.

§ 10.     Brannforebyggende sikkerhet

Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at det finnes minst ett brannslukningsredskap (vannslange eller brannslukningsapparat) og en eller flere røykvarslere i boligen han eller hun rår over. Det bør være røykvarsler på alle soverom. Seksjonseier er ansvarlig for at det utføres funksjonskontroll på egne røykvarslere minst en gang pr. år. Seksjonseier plikter å undersøke rutiner for rømning m.m. i tilfelle brann. Alle beboere i boligen skal informeres om rømningsveier ved brann.

Dersom seksjonseier oppdager feil ved brannvarslingsutstyr i fellesarealene skal dette meldes styret snarest mulig. Det samme gjelder dersom seksjonseier oppdager feil ved elektrisk anlegg i fellesarealene eller at rømningsveier er sperret.

§ 11.    Brudd på husordensreglene

Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre sjenerende forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar over forholdet og problemet kan på den måten løses gjennom samtaler partene i mellom.

Gjentatte og/eller grove overtredelser av husordensreglene kan rapporteres skriftlig til styret. Styret har myndighet til å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning.

Brudd på husordensreglene anses som mislighold av sameierforholdet, og kan i alvorlige tilfeller medføre sanksjoner som tvangsfravikelse og tvangssalg av seksjon i henhold til eierseksjonslovens regler.

§ 12.    Erstatningsansvar

Seksjonseier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Seksjonseier er også ansvarlig for brudd på husordensreglene begått av husstanden, fremleietaker eller andre personer som er gitt adgang til boligen og fellesareal. Skader som påføres sameiets / sameiets eiendeler skal raskest mulig utbedres av den/de som har forårsaket skaden.

§ 13. Vedtakelse og endring av husordensreglene
Husordensreglene vedtas og endres av sameiermøtet, med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag av endring av reglene må sendes styret innen den frist som fremgår av sameiets vedtekter. Sameiermøtet kan ikke behandle endringsforslag som ikke er nevnt i innkallingen.