Vedtekter for Utomhussameiet

Vedtekter for Sofies Hage Utomhussameie

vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.06.08.

§ 1
Eiendommen  – eierforhold

Eiendommen gnr. 227 bnr. 403 i Oslo kommune ligger i sameie mellom eierne. Eiendommen består av felles utomhusarealer. Eiendommen har følgende eiere.

Sameiere:                                                                                Sameiebrøk:

Sofies Hage Boligsameie, gnr 227 bnr 569                             4655/9086

Sofies Hage Borettslag, org.nr. 990 347 433                          3756/9086

Eier av eiendommen gnr 227 bnr 570 i Oslo                             675/9086
(denne eierandelen ligger til gnr /bnr227/570)

De 3 eierne benevnes heretter samlet som Sameierene.

Sameiebrøk er basert på samlet areal (BRA) i bygningsmassen som tilhører Sameierene.

Vedtektene regulerer Sameierenes bruk av Eiendommen samt de forpliktelser sameierene har til å dekke kostnader m.v. For øvrig kommer lov om sameige av 18. juni 1965 til anvendelse på forhold som ikke er regulert i vedtektene.

§ 2
Bruk av Eiendommen

Sameierene kan benytte hele Eiendommen til det den er beregnet til og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene ellers. Bruken av Eiendommen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. Det skal ikke settes opp gjerde eller annet som hindrer andre sameieres bruk av deler av eiendommen.

Frem til samtlige eiendommer er ferdig utbygget, har likevel Karlstadgata Utbygging ANS rett til å benytte eiendommen i forbindelse med utbyggingen. Videre har Karlstadgata Utbygging ANS rett og plikt til å avgrense byggeplassen fra den øvrige eiendommen. Dette vil medføre midlertidig oppsett av gjerder m.m. av sikkerhetsmessige hensyn.

Ved gjennomføring av deleforretning er uteplassen til seksjon nr 1011 i Sofies Hage boligsameie ved en feiltakelse blitt liggende på eiendommen gnr 227 bnr 403. Denne uteplassen, slik den er avmerket i seksjoneringsbegjæringen, disponeres eksklusivt av seksjon nr 1011, som dermed overtar alt ansvar for vedlikehold av uteplassen. Denne bruksretten er uten tidsbegrensning og vederlagsfri. Bruksretten er avgitt av eier av gnr 227 bnr 403, Karlstadgata Utbygging ANS, før eiendommen ble overtatt av Sameierene.

Slik vederlagsfri bruksrett uten tidsbegrensning innehas også av Sofies Hage Borettslag for areal som er opparbeidet som hager/terrasser for leilighetene nr. 1001, 1002, 1003, 1004, 1008, 1009 og 1010 i borettslaget, som vist på vedlagte skisse.

§ 3
Styret

3.1

Sameiet skal ha et styre bestående av 3 medlemmer, ett medlem fra hver av Sameierene, jfr. § 1. Styremedlemmer med eventuelle varamenn velges for 2 år om gangen. Styret velger selv leder. Som styremedlemmer kan bare velges personer som er styremedlemmer/varamedlemmer i de respektive boligselskapene.

3.2

Styret bestemmer hvordan vedlikehold og drift av eiendommen skal organiseres og utføres, og hvilke fullmakter som skal gis i den forbindelse.

3.3

Styret sørger for forsvarlig regnskapsførsel. Styrets vedtak protokolleres, og protokollen undertegnes av de tilstedeværende medlemmer.

3.4

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av representantene er tilstede. Ved stemmelikhet blir stemmen til styrets leder avgjørende, og i hans fravær vil den valgte møteleders stemme ha tilsvarende betydning.

3.5

Styret skal sørge for at eiendommen vedlikeholdes slik at den til enhver tid, så langt det er mulig, kan brukes i samsvar med formålet, og slik at alle offentlige krav oppfylt.

3.6

Styreleder og et styremedlem i fellesskap representerer sameiet utad.

§ 4
Årsmøtet

4.1

Sameiets øverste organ er årsmøtet der alle Sameiere (jf. §1) har møte- og stemmerett. Tid og sted for årsmøtet bestemmes av styret og innkalling skjer med minst 8 høyst 20 dagers varsel.

4.2

Forslag til planer, budsjett og andre saker som skal behandles på årsmøtet må bekjentgjøres for Sameierene senest samtidig med innkallingen. Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Alle Sameiere kan kreve saker tatt opp på årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er satt opp i innkallingen.

4.3

På sameiermøtet stemmes det etter sameiebrøk Styrets leder er møteleder for årsmøtet. Protokoll fra årsmøtet med årsmøtets beslutninger bekjentgjøres for Sameierene.

4.4

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall hvis ikke annet er fastsatt i vedtektene. Tiltak som går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold samt vedtektsendringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Endringer i fordelingen av felleskostnader kan bare vedtas med tilslutning fra de sameiere som endringen gjelder. Endringer av bruksretten tilhørende seksjon nr 1011 i Sofies Hage Boligsameie, kan ikke foretas uten samtykke fra hhv hjemmelshaver til seksjonen samt styret i boligsameiet. Endringer av Borettslagets særskilte bruksrett til hager/terrasser krever Borettslagets samtykke.

4.5

Årsmøtet behandler:

  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Innkomne forslag
  • Planer og budsjett for kommende år, herunder fastsettelse av eiernes bidrag
  • Valg av styre
  • Valg av revisor (sameiet må ikke ha revisor)
  • Fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer

4.6

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig, eller minst 2 av Sameierene fremmer skriftlig krav om det overfor styret. Ekstraordinært årsmøte avvikles etter samme bestemmelser som ordinært årsmøte så langt disse regler passer. Sameierene kan innkalles med minst 5 dagers varsel.

§ 5
Fordeling og innkreving av felleskostnader

Med felleskostnader menes alle kostnader til drift og vedlikehold av Eiendommen samt  alle kostnader knyttet til gjennomføring av Årsmøtets vedtak. Sameiets felleskostnader fordeles forholdsmessig etter eierandel. Styret kan innkreve forskuddsvis betaling av felleskostnader til neste års vedlikehold med forfallstidspunkter fastsatt av styret.

§ 6
Oppløsning og forkjøpsrett

Sameiet kan ikke oppløses og bruksdeling kan ikke gjennomføres uten samtykke fra samtlige sameiere, jf sameigelova §§ 14-15. Sameierene har ikke forkjøpsrett når sameieandel skifter eier.